Privacy statement

Privacy statement

Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient Tula  Solutions  in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient  te  voldoen aan de  Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tula Solutions hanteert een stringent privacybeleid. Wij beschermen de privacy van de gevoelige informatie die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen.

Doeleinden registratie gegevens

Wanneer u zich via onze internetsite bij Tula Solutions wilt inschrijven, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt teneinde: · Het gebruiksgemak van de internetsite van Tula Solutions te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren;
· Werk voor u  te vinden en de diensten die door Tula Solutions via deze internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren;
· U te informeren over de diensten van Tula Solutions.

Gegevensverwerking

Tula  Solutions  is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de op deze internetsite verkregen persoonsgegevens. Deze internetsite bevat links naar internetsites van derden. Voor deze sites kan een afwijkend privacystatement gelden. Tula  Solutions is niet verantwoordelijk   voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Hulp bij registratie

Om haar diensten aan u ter beschikking te kunnen stellen geeft  u Tula  Solutions toestemming ten behoeve van de registratie van persoonsgegevens gebruik te maken van aan haar gelieerde ondernemingen of  hulppersonen .

Verstrekken gegevens aan derden


Teneinde  werk voor u te vinden, stelt Tula  Solutions  de door u verstrekte gegevens geheel geanonimiseerd (zonder NAW-gegevens) ter beschikking aan de door haar geselecteerde werkgevers. Slechts met uw uitdrukkelijke toestemming worden uw NAW-gegevens aan deze werkgevers verstrekt.
Daarnaast kan Tula  Solutions  uw gegevens, zonder dat daarvoor expliciet toestemming dient te worden gegeven, aan de aan haar gelieerde ondernemingen verstrekken teneinde de mogelijkheden om werk te vinden te vergroten. Nadat u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, worden uw gegevens tevens aan derden verstrekt, zijnde niet aan Tula Solutions  gelieerde ondernemingen, die zich eveneens bezighouden met het vinden van werk.
Tula  Solutions  aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend  uit het gebruik van de door u verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde werkgevers en/of derden, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming heeft gegeven.
Tula  Solutions zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of  bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht  is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Beveiliging


Tula  Solutions  heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens. Personen die namens de Tula  Solutions  toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Verwijderen gegevens

U kunt op elk moment besluiten uw registratie te laten verwijderen. Dit kan geschieden door een e-mailbericht te zenden aan info@tulasolution.nl met het verzoek uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande dit privacy statement en de manier waarop wij uw gegevens registreren, kunt u ons daarvoor eveneens gebruik maken van voornoemd mailadres.